ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

δημοσιεύθηκε στις 04/07/2008

 

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο "Αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής του Ιδρύματος- Διοργάνωση επικοινωνιακών γεγονότων για την ανάδειξη της κοινής θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς"στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIA/ PHARE CBC 2000-2006 Ελλάδα- Βουλγαρία

 
επιστροφή