ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

δημοσιεύθηκε στις 18/07/2008

 

Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου " Βελτίωση Διαμόρφωση της κτιριακής Υποδομής του Ιδρύματος για την εξυπηρέτηση του στόχου της αύξησης της κινητικότητας των ενδιαφερομένων μεταξύ των διασυνοριακών περιοχώ" στα πλαίσια της Κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG ΙΙΙΑ/PHARE CBC 2000-2006 Ελλάδα-Βουλγαρία

 
επιστροφή