Μετά την Ουσία η Ευκαιρία- Ευαισθητοποίηση κληρικών στο πρόβλημα των ναρκωτικών

δημοσιεύθηκε στις 07/02/2014

 

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε από το Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα Ἁγ. Γρηγόριος ο Παλαμάςστα πλαίσια του μέτρου 3.7 "Ενίσχυση της απασχόλησης ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ)" του Ε.Π "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση"και προϋπολογισμό 25.000 € .
Αφορούσε την ενημέρωση και ευαισθητοποίση κληρικών στο πρόβλημα των ναρκωτικών μέσω ημερίδων και βιωματικής εκπαίδευσης. Για τις ανάγκες το έργου έγινε πρόσληψη ενός ανέργου για όλη τη διάρκεια του έργου (10 μήνες)
Το έργο ολοκληρώθηκε στο διάστημα 3/2008-12/2008.

επιστροφή